سیمکات
کد کاربر
رمز
 

 

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد، وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>